Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Regulacje Prawne  
 

 

Obowiązek posiadania i świadectwa charakterystyki energetycznej wprowadza:

  • Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
  • Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z póź. zmianami.
  • Podstawa prawna: DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie]
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.  
  • Poz. 888 Warszawa, dnia 2 lipca 2014 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.
    Rozporządzenie do pobrania: Ustawa_2_lipca_2014_w_sprawie_motodologi_i_wzorow_swiadectw.pdf
  • Poz. 1200 Warszawa, dnia 8 września 2014 r. Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków. Ustawa do pobrania: DzUstawPoz1200.pdf
  • Poz. 376 Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Rozporządzenie MIiR w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.  Ustawa do pobrania: DzU2015Poz376.pdf

Więcej informacji znajdziecie Pańswto o świadectwa na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pod linkiem:

 

https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/budownictwo/efektywnosc-energetyczna-budynkow/