Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Czy Świadectwo Energetyczne Jest Wymagane?  
 

Kiedy wymagane jest sporządzenie świadectwa energetycznego ?

Zgodnie z prawem budowlanym od 1 stycznia 2009 roku obowiązuje ustalenie charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego budynku oddawanego do użytku oraz budynku/lokalu podlegającego zbyciu lub wynajmowi.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 57 ust.1 ustawy - Prawo budowlane, do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć kopię świadectwa charakterystyki energetycznej.

Na etapie projektowania projektant zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji projektową charakterystykę energetyczną. Wyłączone są z tego obowiązku: budynki jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarskie, inwentarskie i składowe.

W przypadku sprzedaży czy wynajmu budynku lub lokalu, jeżeli nabywca lub najemca zażąda przedstawienia mu świadectwa, to zbywca lub wynajmujący będzie miał taki obowiązek i bez jego spełnienia nie będzie można sprzedać czy wynająć budynku lub mieszkania.

Właściciel budynku jest zobowiązany zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli:
- upłynął termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznego budynku;
- w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna (np. ocieplenie budynku, wymiana okien, zmiana systemu ogrzewania).

Jakie budynki wyłączone są z obowiązku posiadania Świadectwa ?
  • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
  • przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
  • niemieszkalne służących gospodarce rolnej,
  • przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2rok),
  • mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.