Informacje o świadectwach

pracowanie na laptopieZgodnie z przyjętą Dyrektywą 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 16 grudnia 2002 r., Polska oraz pozostałe Państwa Członkowskie zobowiązane są do promowania poprawy charakterystyki energetycznej budynków, określającej wielkość energii (wyrażonej w kWh/m2/rok), niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Działania te uwarunkowane są tendencją wzrostu zużycia energii oraz emisji CO2 przez sektor mieszkaniowy i usługowy, którego główną część stanowią budynki, obejmujące ponad 40% końcowego zużycia energii we Wspólnocie. Jednym z głównych elementów poprawy charakterystyki energetycznej budynków, jest sporządzenie świadectwa energetycznego, w którym wskazuje się możliwe do realizacji przedsięwzięcia, w celu zminimalizowania zapotrzebowania na energię, a tym samym bieżących wydatków. Certyfikaty energetyczne muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych i niezależnych ekspertów, adekwatnie do przyjętej w danym kraju metodologii.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, rozpoczęliśmy sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych, budynków oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno – użytkową.

Świadectwa energetyczne – czyli dokumenty mówiące o zużyciu energii przez budynek od 1 stycznia 2009 roku zaczną obowiązywać świadectwa energetyczne dla budynków i mieszkań, które będą sprzedawane lub wynajmowane. Jest to efekt wdrożenia unijnej dyrektywy.
Od początku 2009 roku mieszkania i domy, a także magazyny oraz powierzchnie biurowe, które będą sprzedawane lub wynajmowane, muszą posiadać świadectwo energetyczne. Celem wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej jest promowanie budownictwa energooszczędnego.

Zalety posiadania świadectwa energetycznego

 • Możliwość wykonania transakcji sprzedaży, wynajmu oraz oddania do użytkowania nieruchomości,
 • Większa wartość rynkowa nieruchomości energooszczędnej, której własności energetyczne potwierdzone są przez świadectwo,
 • Informacja o oszczędnościach jakie można uzyskać po zmianach termoizolacyjnych (remontu) budynku,
 • Informacja o ilości energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku

Czym Jest Świadectwo Energetyczne.

Świadectwo Energetyczne (inaczej Certyfikat Energetyczny) to dokument umożliwiający stwierdzenie, jaki jest roczny poziom zużycia energii w danym budynku (przy założeniu jego wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem).
Innymi słowy jest to opracowanie określające charakterystykę energetyczną budynku lub lokalu mieszkalnego. Świadectwo energetyczne sporządza się na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu zintegrowanej charakterystyki energetycznej.

Czy Świadectwo Energetyczne Jest Wymagane?

Kiedy wymagane jest sporządzenie świadectwa energetycznego ?
Zgodnie z prawem budowlanym od 1 stycznia 2009 roku obowiązuje ustalenie charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego budynku oddawanego do użytku oraz budynku/lokalu podlegającego zbyciu lub wynajmowi.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 57 ust.1 ustawy – Prawo budowlane, do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć kopię świadectwa charakterystyki energetycznej.

Na etapie projektowania projektant zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji projektową charakterystykę energetyczną. Wyłączone są z tego obowiązku: budynki jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarskie, inwentarskie i składowe.

W przypadku sprzedaży czy wynajmu budynku lub lokalu, jeżeli nabywca lub najemca zażąda przedstawienia mu świadectwa, to zbywca lub wynajmujący będzie miał taki obowiązek i bez jego spełnienia nie będzie można sprzedać czy wynająć budynku lub mieszkania.

Właściciel budynku jest zobowiązany zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli:

 • upłynął termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznego budynku;
 • w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna (np. ocieplenie budynku, wymiana okien, zmiana systemu ogrzewania).

Jakie budynki wyłączone są z obowiązku posiadania Świadectwa ?
podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
niemieszkalne służących gospodarce rolnej,
przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2rok),
mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Jak Długo Jest Ważne Świadectwo Energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest wydawane na okres 10 lat. Ulega on skróceniu, jeżeli obiekt został po 1 stycznia 2009 r. przebudowany lub wyremontowany tak, że zmieniła się jego charakterystyka energetyczna.
Po wygaśnięciu ważności świadectwa energetycznego właściciel będzie obowiązany do jego ponownego uzyskania

Regulacje Prawne

Obowiązek posiadania i świadectwa charakterystyki energetycznej wprowadza:

 • Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
 • Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z póź. zmianami.
 • Podstawa prawna: DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie]
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.
 • Poz. 888 Warszawa, dnia 2 lipca 2014 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.
  Rozporządzenie do pobrania: Ustawa_2-lipca-2014-w-sprawie-motodologi-i-wzorow-swiadectw.pdf
 • Poz. 1200 Warszawa, dnia 8 września 2014 r. Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków. Ustawa do pobrania: DzUstawPoz1200.pdf
 • Poz. 376 Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Rozporządzenie MIiR w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Ustawa do pobrania: DzU2015Poz376.pdf

 

PLIKI DO POBRANIA

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.